وظیفه‌شناسی Dutifulness : در یک معنی، وجدانی یعنی «نظارت وجدان» و این جنبه C به وسیله مقیاس وظیفه‌شناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس به شدت به اصول اخلاقی خود پای‌بند هستند و در حدی افراطی به تعهدات اخلاقی خود عمل می‌نمایند. افراد دارای نمرات پایین افرادی هستند که به نحو راحت‌تری با این مسایل برخورد می‌کنند و ممکن است تا حدی غیرمسئول و بی‌ثبات باشند.