ارزش‌ها Values : باز بودن به ارزش‌ها یعنی آمادگی برای بازبینی ارزش‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی افراد «بسته» به این موضوع‌ها نسبت به «منابع قدرت» و عادات و رسوم اجتماعی به طور عموم، صرف‌نظر از گرایش حزبی و سیاسی، محافظه‌کار هستند. بایستی توجه داشت که باز بودن به ارزش‌ها بیشتر در نقطه مقابل دگماتیسم قرار دارد.