افسردگی: این مقیاس تفاوت‌های بین فردی بهنجار را، در تجربه کردن حالت افسردگی اندازه‌گیری می‌نماید. افراد نمره بالا مستعد احساس گناه، غم، نومیدی و تنهایی هستند. آن‌ها به راحتی مأیوس و سرخورده می‌شوند. افراد نمره پایین بندرت چنین احساساتی را تجربه می‌کنند اما ضرورت ندارد که افراد سرزنده و سرخوشی باشند(چنین ویژگی معمولاً با برونگرایی هماهنگ است).